-20% na kavče na zalogi s kodo UDOBNO20 | Prihranite že danes →
Pomlad doma in na prostem | Poiščite navdih →
5 € za vasRegistracijaPrijavaKošarica Menu

Splošni pogoji

Pogoji veljajo do 23.10.2023.
Trenutni pogoji poslovanja

BONAMI.CZ, a.s.

s sedežem na naslovu: Újezd 450/40, Praga 1, Češka, z matično številko podjetja: 242 30 111, je vpisano v trgovinskem registru, ki ga vodi občinsko sodišče v Pragi, del B, 18575, za prodajo blaga prek spletne trgovine na naslovu www.bonami.si.
1. Uvodne določbe
1.1.   Splošni pogoji (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja BONAMI.CZ, s sedežem na naslovu Újezd 450/40, Praga 1, z matično številko: 242 30 111, vpisanega v trgovinski register, ki ga vodi občinsko sodišče v Pragi, B 18575 (v nadaljevanju prodajalec), ureja medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank iz prodajne pogodbe (v nadaljevanju prodajna pogodba), ki jo skleneta prodajalec in druga fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju kupec) prek prodajalčeve spletne trgovine. S spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu www.bonami.si (spletna trgovina).

1.2.   Poleg tega splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti strank med uporabo spletnega mesta prodajalca na naslovu www.bonami.si (v nadaljevanju spletno mesto) ter druga povezana pravna razmerja. Ti splošni pogoji ne veljajo za primere, ko posameznik, ki želi kupiti blago pri prodajalcu, pri naročanju blaga deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti.

1.3.   Prodajalec lahko v prodajno pogodbo vključi določbe, ki se razlikujejo od teh splošnih pogojev. Vse določbe v prodajni pogodbi, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, prevladajo nad določbami teh splošnih pogojev.

1.4.   Določbe teh splošnih pogojev so sestavni del prodajne pogodbe. Prodajna pogodba in ti splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku.

1.5.   Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki so nastale na podlagi prejšnjega besedila splošnih pogojev.
2. Uporabniški račun
2.1.   Z registracijo na spletnem mestu kupec da soglasje za obveščanje o novih izdelkih prek e-poštnih sporočil, ki ga lahko prekliče v svojem uporabniškem računu ali s klikom na ustrezno povezavo v vsakem e-poštnem sporočilu. Prodajalec ni dolžan pošiljati vseh e-poštnih sporočil vsem kupcem.

2.2.   Kupec lahko naroči blago, medtem ko je prijavljen v svoj uporabniški račun (v nadaljevanju uporabniški račun). Kupec lahko blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletne trgovine.

2.3.   Ob registraciji na spletnem mestu in med naročanjem blaga je kupec dolžan vse podatke vnesti pravilno. Če se podatki, ki jih je kupec navedel pri odprtju uporabniškega računa, spremenijo, jih je kupec dolžan posodobiti. Prodajalec je upravičen domnevati, da so vsi podatki, ki jih je kupec vnesel pri odprtju uporabniškega računa in med naročanjem blaga, pravilni.

2.4.   Na spletnem mestu se lahko registrirajo samo posamezniki, starejši od 15 let.

2.5.   Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan hraniti kot zaupne vse podatke, potrebne za dostop do svojega uporabniškega računa, in soglaša, da prodajalec ni odgovoren za kršitev te obveznosti s strani kupca.

2.6.   Kupec ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

2.7.   Prodajalec lahko ukine uporabniški račun, zlasti če ga kupec dalj časa ne uporablja ali če kupec krši svoje obveznosti iz prodajne pogodbe (vključno s temi splošnimi pogoji).

2.8.   Kupec soglaša, da uporabniški račun ni nujno na voljo ves čas, zlasti v primeru vzdrževanja strojne in programske opreme s strani prodajalca ali tretjih oseb.
3. Sklenitev prodajne pogodbe
3.1.   Spletna trgovina vsebuje seznam blaga, ki ga prodaja prodajalec, vključno s cenami. Cene blaga so navedene skupaj z davkom na dodano vrednost in vsemi pristojbinami. Seznam blaga in cene blaga ostajajo veljavni ves čas, ko so prikazani v spletni trgovini, v primeru časovno omejene akcije pa do konca te akcije. Ta določba ne posega v prodajalčevo pravico sklenitve prodajne pogodbe pod individualno dogovorjenimi pogoji. Vse ponudbe za prodajo blaga, ki se nahajajo v spletni trgovini, niso zavezujoče in prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Odstavek 1732 (2) civilnega zakonika tu ne velja.

3.2.   Spletna trgovina vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga.

3.3.   Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletni trgovini, ki vsebuje informacije o:
  • 3.3.1.   naročenem blagu (kupec naročilo odda v elektronsko nakupovalno košarico v spletni trgovini);
  • 3.3.2.   načinu plačila nakupne cene blaga ter zahtevanem načinu dostave naročenega blaga; in
  • 3.3.3.   stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju naročilo).
3.4.   Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, ima možnost preveriti in spremeniti podrobnosti, ki jih je vnesel v naročilo, ter ugotoviti in popraviti morebitne napake, ki se pojavijo med vnosom podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb »dokončaj in plačaj« ali »naroči in plačaj«. Prodajalec je upravičen domnevati, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Takoj po prejemu naročila je prodajalec dolžan potrditi prejem kupcu po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, ki je naveden v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljevanju e-poštni naslov kupca).

3.5.   Če presodi, da je to potrebno (npr. zaradi količine blaga, zneska nabavne cene, predvidenih stroškov dostave), je prodajalec upravičen od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).

3.6.   Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane, ko kupec prejme potrdilo o prevzemu naročila, ki ga prodajalec pošlje na e-poštni naslov kupca.

3.7.   Kupec soglaša, da prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, zlasti s posamezniki, ki so bistveno kršili svoje obveznosti do prodajalca.

3.8.   Kupec soglaša, da se prodajna pogodba sklene z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev za komunikacijo na daljavo v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam.
4. Cena blaga in plačilni pogoji
4.1.   Ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga v skladu s prodajno pogodbo, lahko kupec plača prodajalcu na katerikoli način, ki je ponujen v naročilu, razen če prodajalec ponudi druge načine.

4.2.   Kupec je poleg kupnine dolžan plačati prodajalcu tudi stroške pakiranja in dostave blaga v dogovorjenih količinah. Če ni izrecno določeno drugače, se stroški dostave blaga vključijo v nakupno ceno.

4.3.   Če je bilo ob naročilu izbrano plačilo ob dostavi, se kupnina plača ob prevzemu blaga. Pri brezgotovinskih plačilih zapade rok za plačilo kupnine 3 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.

4.4.   Če je bilo izbrano plačilo z bančnim nakazilom, je kupec dolžan plačati kupnino blaga in sporočiti podatke o plačilu. V tem primeru se obveznost kupca plačati kupnino šteje za izpolnjeno, ko prodajalec prejme plačilo.

4.5.   Kupnina pred pošiljanjem blaga kupcu. Odstavek 2119 (1) civilnega zakonika tu ne velja. V primeru predplačila je prodajalec dolžan kupcu zaračunati in plačati obresti ob dostavi blaga po obrestni meri, ki velja za hranilne vloge, razen če je predplačilo plačano manj kot 3 delovne dni pred dnem, ko je dostava opravljena.

4.6.   Popustov pri ceni blaga, ki ga prodajalec proda kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.7.   Če je to običajno v poslovni praksi ali če to določajo zavezujoči predpisi, je prodajalec dolžan izstaviti kupcu račun za vsa plačila, opravljena na podlagi prodajne pogodbe. Prodajalec je davčni zavezanec. Račun prodajalec izstavi kupcu po dostavi blaga in ga pošlje po e-pošti na e-poštni naslov kupca.

4.8.   V skladu z aktom o registraciji prodaje je prodajalec dolžan kupcu izdati račun. Hkrati je prodajalec dolžan vsako sprejeto prodajo prijaviti pri davčni upravi, in sicer čimprej oz. v primeru tehničnih težav najpozneje v 48 urah.

4.9.   Prvotna cena (prikazana kot prečrtana cena med informacijami o popustih) pomeni najnižjo ceno v zadnjih 30 dneh pred popustom, po kateri je Bonami v svoji spletni trgovini ponujal določeno blago/storitev/licenco (v nadaljevanju "blago"). Pri določitvi prvotne cene se ne upoštevajo posamezna znižanja cen in znižanja, ki niso vključena neposredno v trenutno prodajno ceno danega blaga (tj. niso zagotovljena avtomatsko in splošno). Tako izračunana prvotna cena ostane veljavna tudi, če je blago znižano večkrat v krajšem časovnem obdobju, ki ne presega 180 dni.
5. Odstop od prodajne pogodbe
5.1.   Kupec soglaša, da v skladu z odstavkom 1837 civilnega zakonika (zakon št. 89/2012) in njegovih sprememb (v nadaljevanju civilni zakonik), odstop od prodajne pogodbe med drugim ni mogoč v primeru nakupa blaga, izdelanega po naročilu kupca, pokvarljivega blaga, blaga v zaprtem paketu, ki ga je potrošnik vzel iz paketa in ki ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti, in v primeru nakupa zvočnih ali video posnetkov ali računalniških programov, katerih embalaža je poškodovana.

5.2.   Razen v primerih iz točke 5.1 ali v drugih primerih, v katerih v skladu z veljavno zakonodajo pravica do odstopa od prodajne pogodbe ne velja, je kupec upravičen do odstopa od prodajne pogodbe v skladu z odstavkom 1829 (1) civilnega zakonika, v štirinajstih (14) dneh od sprejema blaga, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev; rok se podaljša na 365 dni v okoliščinah, določenih v Pravilih reklamacijskega postopka; če je predmet prodajne pogodbe dobava več vrst ali delov blaga, začne teči rok od datuma sprejema zadnje pošiljke blaga.

5.3.   V primeru odstopa od pogodbe v skladu s točko 5.2 splošnih pogojev velja prodajna pogodba za ničelno že od začetka. Kupec priznava, da je prodajalec, če je blago, ki ga je vrnil kupec, poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno, upravičen do odškodnine za povzročeno škodo. Prodajalec ima pravico do enostranske izravnave pravice do odškodnine za kupčevo pravico do vračila kupnine.

5.4.   Vse druge pravice in obveznosti pogodbenic, povezane z odstopom od pogodbe v skladu s točko 5.2 splošnih pogojev, so urejene v Pravilih reklamacijskega postopka.

5.5.   Dokler kupec ne sprejme blaga, ima prodajalec pravico kadar koli odstopiti od prodajne pogodbe. V tem primeru prodajalec kupcu takoj vrne vsa prejeta plačila na isti način, kot jih je prejel, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če tak način plačila kupcu ne povzroča dodatnih stroškov.

5.6.   Če je skupaj z blagom kupcu zagotovljeno kakšno darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene z naknadnim pogojem, v skladu s katerim v primeru, če potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, preneha veljati tudi darilna pogodba za takšno darilo. Kupec pa je dolžan darilo, ki ga prejme skupaj z blagom, vrniti prodajalcu.
6. Prevoz in dostava blaga
6.1.   Način dostave blaga določi prodajalec, razen če ni v prodajni pogodbi določeno drugače. Če je prevozno sredstvo dogovorjeno na podlagi zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s takšnim načinom prevoza.

6.2.   Če je v skladu s prodajno pogodbo prodajalec blago dolžan dostaviti na kraj, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi. Če kupec blaga ne prevzame ob dobavi, je prodajalec upravičen odstopiti od prodajne pogodbe.

6.3.   Če je treba iz razlogov na strani kupca blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je navedeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponavljajočo se dostavo blaga, ali stroške povezane z drugačnim načinom dostave.

6.4.   Po prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti, da embalaža blaga ni poškodovana, in nemudoma obvestiti prevoznika, če odkrije kakršne koli napake. Če se ugotovi kakršno koli poseganje v embalažo, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec pošiljke ni dolžan sprejeti od prevoznika. S podpisom dobavnice kupec potrjuje, da embalaža pošiljke, ki vsebuje blago, ni bila poškodovana.

6.5.   Vse druge pravice in obveznosti pogodbenih strank med prevozom blaga lahko urejajo posebni pogoji dobave prodajalca, če jih prodajalec določi.
7. Pravice v primeru izdelkov z napako
7.1.   Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede prodajalčeve odgovornsti v primeru izdelkov z napako urejajo veljavni predpisi (zlasti odstavki od 1914 do 1925, od 2099 do 2117 in od 2161 do 2174 civilnega zakonika).

7.2.   Prodajalec jamči kupcu, da je prodani izdelek skladen s prodajno pogodbo, zlasti pa, da nima nobenih napak. Skladnost s prodajno pogodbo pomeni, da prodani izdelek dosega kakovost in da ima uporabne lastnosti, ki jih določa prodajna pogodba in ki so navedene v opisu izdelka, ki ga je pripravil prodajalec, proizvajalec, njegov zastopnik ali so pričakovane na podlagi oglaševanja izdelka; da prodani izdelek dosega kakovost in ima uporabne lastnosti, ki so običajne za tovrstni izdelek; da prodani izdelek ustreza zakonskim zahtevam; da ustreza po količini, merah ali teži in da ustreza namenu uporabe, ki ga navaja prodajalec ali za katerega se izdelek običajno uporablja.

7.3.   Določbe točke 7.2 teh splošnih pogojev ne veljajo za blago, ki se prodaja po znižani ceni v zvezi z napako, zaradi katere je bila dogovorjena znižana cena, niti za rabljeno blago v zvezi z obrabo blaga, ki je posledica njegove običajne uporabe ali v zvezi z napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, s katero je kupec soglašal, ali če to izhaja iz narave blaga.

7.4.   Kadar se napaka pojavi v šestih mesecih po prevzemu blaga, velja, da je imelo blago napako že ob prevzemu.

7.5.   Vse pravice v primeru izdelkov z napako lahko kupec uveljavlja po elektronski pošti na pomoc@bonami.si. Če je to izvedljivo brez večjih težav za kupca, je kupec ob uveljavljanju reklamacije dolžan vrniti blago prodajalcu tako, da ga pošlje na naslednji naslov: Packeta International DPD d.o.o., ID: 94510029, Celovška 492, 1210 Ljubljana-Šentvid. Za večje pošiljke se o odvozu paketa dogovori s centrom za pomoč strankam na pomoc@bonami.si.

7.6.   Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s prodajalčevo odgovornostjo za napake urejajo Pravila reklamacijskega postopka.
8. Druge pravice in obveznosti strank
8.1.   Kupec pridobi lastninsko pravico do blaga s plačilom celotne kupnine za blago.

8.2.   Kupec je seznanjen, da so programska oprema in druge sestavine, ki sestavljajo spletno trgovino (vključno s fotografijami ponujenega blaga), zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo storil ničesar, kar bi kupcu ali tretjim osebam omogočilo nepooblaščene posege v programsko opremo ali druge sestavine spletne trgovine ali njihovo nepooblaščeno uporabo.

8.3.   Kupec ne sme uporabljati mehanizmov, programske opreme ali drugih postopkov, ki bi lahko škodljivo vplivali na delovanje spletne trgovine pri njeni uporabi. Spletna trgovina se lahko uporablja le v skladu z njenimi specifikacijami in pod pogojem, da takšna uporaba ne škodi pravicam drugih strank prodajalca.

8.4.   Češka uprava za trgovinski nadzor s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID podjetja: 000 20 869, spletna stran: www.coi.cz, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov na podlagi prodajne pogodbe.

8.5.   Prodajalca v razmerju do kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v skladu z odstavkom 1826 (1) (e) civilnega zakonika.

8.6.   Kupec soglaša, da prodajalec ne odgovarja za napake, ki jih povzročijo posegi tretjih oseb na spletno mesto ali ki nastanejo zaradi uporabe spletnega mesta v nasprotju z njegovimi specifikacijami.

8.7.   Kupec prevzema tveganje spremembe okoliščin v skladu z odstavkom 1765 (2) civilnega zakonika.
9. Zaščita osebnih podatkov in reklamna sporočila
9.1.   Zaščito kupčevih osebnih podatkov in osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnega mesta, vključno s pogoji za pošiljanje reklamnih sporočil, urejajo pravila za ravnanje z osebnimi podatki, katerih trenutna polna različica je na voljo tukaj.
10. Uporaba piškotkov
10.1.   Spletno mesto uporablja piškotke. Pravila za njihovo uporabo in načini izklopa njihove uporabe so na voljo tukaj.
11. Pošiljanje obvestil
11.1.   Če ni dogovorjeno drugače, je treba vsako obvestilo v zvezi s prodajno pogodbo poslati drugi pogodbeni stranki pisno, po elektronski pošti, osebno ali s priporočenim pismom preko ponudnika poštnih storitev (izbira pošiljatelj). Obvestila kupcu se pošiljajo na elektronski naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu, obvestila prodajalcu pa z uporabo kontaktnih podatkov, določenih v teh splošnih pogojih.
12. Dobropis
12.1.   Bonami dobropis deluje kot denar. 1 kreditna točka = 1 EUR. Kreditnih točk ni mogoče iztožiti ali zahtevati njihovega unovčenja. Če se kreditne točke uporabijo za nakup blaga in kasneje pride do odstopa od prodajne pogodbe v zakonsko določenem roku, kupec nima pravice do povračila zneska, vplačanega v obliki kreditnih točk.

12.2.   Podrobna pravila in omejitve v zvezi s kreditnimi točkami so na voljo v Pravilih za dobropis.
13. Končne določbe
13.1.    Če razmerje, povezano z uporabo spletnega mesta, ali pravno razmerje, ki nastane s sklenitvijo prodajne pogodbe, vsebuje mednarodni (tuji) element, se pogodbenici strinjata, da razmerje ureja zakonodaja Republike Češke. To ne posega v pravice potrošnika, ki izhajajo iz zavezujočih predpisov. Morebitne spore je mogoče rešiti tudi izvensodno. V tem primeru se kupec lahko obrne na subjekt, ki je specializiran za izvensodno reševanje sporov, na primer češki organ za trgovinsko inšpekcijo, ali spor reši preko spletne platforme ODR, ki je na voljo tukaj. Pred začetkom izvensodnega reševanja sporov prodajalec priporoča, da kupec za razrešitev situacije kontaktira Bonami.

13.2.   Prodajalec je upravičen do prodaje blaga na podlagi trgovinske licence in za opravljanje njegove dejavnosti niso potrebna nobena druga dovoljenja. Pristojni urad za izdajanje trgovinskih licenc opravlja trgovinske inšpekcijske preglede v okviru svojih pristojnosti.

13.3.   Če kakšno določilo teh splošnih pogojev je ali postane neveljavno ali brez učinka, se neveljavno določilo šteje za nadomeščeno z veljavnim določilom, katerega pomen je v največji možni meri blizu pomena neveljavnega določila. Neveljavnost ali neučinkovitost posameznega določila ne posega v veljavnost drugih določil. Vse spremembe in dopolnitve prodajne pogodbe ali teh splošnih pogojev je potrebna zapisati v pisni obliki.

13.4.   Prodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni prosto dostopna.

13.5. Kontaktni podatki prodajalca: BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Praga 8, Češka, e-poštni naslov: pomoc@bonami.si. Vse kontaktne podatke najdete tukaj.

Praga, 20. november 2019